søndag, februar 07, 2010

Han tenkte ikke på seg selv..

Vi har åpen kirke denne helgen - et helt døgn (inspirert av 24/7) hvor vi ber for stedet her, for kirken og dens tjeneste. Vi ber spesielt for en stor leier som skal være her i påsken.
I bønnerummet her finnes et bord der man kan lese - bønner eller bønnetemaer, her er en klagemur (mursteinsblokker med huller i) der man kan legge inn sine klager.. Her er et stort kors hvor man kan bekjenne sine synder og symbolsk feste dem til korset. Et alter med levende lys, og mulighet for å tenne fler. Her finnes en sofa for tanker og refleksjoner, her finns en stor tavle der man kan skrive bønner for stedet her, for Sverige (jepp, jeg bor der nå.. og ber for Norge også!) og for verden. Her er et bord med vannfarger og modelleire hvor man kan forme bønn uten ord og her finnes en takketråd hvor man kan skrive lapper med takkeemner og henge opp.
Kreativt bønnerum - så absolutt.

Mens jeg var i bønn, oppdaget jeg hvor lett det var å bli opptatt av mitt eget. Mine problemer, mine lengsler, min fortid og min fremtid. Enda det nå absolutt skulle handle om stedet her - og menneskene som bor her! Vi skal komme med vårt eget til Gud, men det finnes mer enn det! Mens jeg satt foran klagemuren og funderte på dette, kom jeg på noe jeg hadde hørt "Han tenkte ikke på sitt eget" Jeg tror det er hentet fra Rom 15

Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. 2 Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. 3 For Kristus tenkte ikke på seg selv; han oppfylte det som står skrevet: På meg falt hånsordene
fra dem som håner deg.
4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. 5 Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. 6 Da kan dere enig og samstemmig prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. 7 Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot oss, til Guds ære. 8 Jeg sier dere at Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at det Gud har sagt, er sant, og for å stadfeste de løfter som var gitt til fedrene. 9 Men de andre folk skal prise Gud for hans miskunn, slik det står skrevet:

Derfor vil jeg prise deg blant folkene
og lovsynge ditt navn.
10 Videre heter det:
Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk.
11 Og igjen:
Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle stammer.
12 Og Jesaja sier:
Isais rotskudd skal komme,
han som reiser seg for å herske over folkene,
til ham skal folkeslagene sette sitt håp.
13 Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Kjenner jeg blir så utrolig glad over å lese dette! Det er det her det handler om! Fantastisk.

1 kommentar:

Siw sa...

Selv når Jesus kjempet i Getsemane, og svetten randt som blod.. selv da tenkte han ikke på sitt eget, men på oss. "Far - ikke som jeg vil, men som Du vil" (Mark.14;26) Han fullførte sin hensikt for vår skyld.

Som profeten sa "Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedeom" (Jes.53;5)

Så vårt motto bør bli som Johannes skriver "Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Vi elsker fordi Han elsket oss først" (1.Joh.4;11-12 og 19)